miK |  de Klimaatambassadeur | Home

Welke inspanningen levert het bedrijf op vlak van klimaat, milieu en duurzaamheid?

Vanaf de start van de aktiviteiten was GC er zich van bewust dat een bijdrage aan de samenleving geleverd diende te worden, meer specifiek op het vlak van de algemene wereldwijde gezondheid door tandverzorging. De impact van de aktiviteiten wordt continue gemeten en bijgestuurd. Een CSR strategy, gebaseerd op onderstaande aspecten, werd vastgelegd:

    • Continue monitoring van elke stap in de ontwikkeling van nieuwe produkten en nieuwe concepten en de impact hiervan op het milieu. The minimale interventie aanpak (MI aanpak) waarbij een betrouwbaar alternatief wordt aangeboden ter vervanging van de kwikhoudende amalgaam vullingen (en tegelijkertijd tandbesparende herstellingen kunnen uitgevoerd worden)
    • Proactieve monitoring van de impact van de verbeteringen aan onze processen alsook tijdens de selectie van de leveranciers. Aspecten zoals local sourcing en sustainable procurement kunnen hieronder geplaatst worden
    • Reductie van de CO2 uitstoot (sinds 2009) waarbij ook horizontale samenwerking met andere bedrijven werd gerealiseerd om samen tot betere resultaten te komen
    • Streven naar een vermindering van afval en het zoeken naar alternatieven om afvalstoffen et kunnen hergebruiken
    • Analyse van energie verbruik en nemen van de nodige maateregelen ter vermindering (dakisolatie, hernieuwbare energie)

 

Welke innovatieve inspanningen doet het bedrijf om de duurzame doelstellingen te behalen?

GC’s meest voorname impact situeert zich op het vlak van de orale gezondheid op globaal niveau. Als pionier op het vlak van het Minimale Interventie concept heeft GCE een nieuwe filosofie ontwikkeld op vlak van de tandtechnische behandelingen. Niet enkel doordat amalgaam (kwik houdend en zwaar belastend voor het milieu) door deze techniek verbannen werd maar tegelijkertijd heeft dit concept het grote voordeel dat door deze techniek een maximale hoeveelheid tandmateriaal behouden blijft.

Het concept van sustainable procurement zal verder uitgebouwd worden en de horizontale samenwerking met andere bedrijven zit in de lift (bundeling goederen stromen) en de focus op meer hernieuwbare energie zal verdergezet worden (installatie zonnepanelen, onderzoek local energie communities).

Recent werd, als resultaat van lokale ontwikkelingen, een volledig nieuwe produktie unit opgestart waarbij nadruk gelegd wordt op de productie van een nieuwe generatie tandtechnische produkten die met behulp van 3D printers geprint kunnen worden. Deze produkten zullen op termijn andere produkten en technieken (met relatief belangrijke impact in het milieu) binnen de dentale labo’s en tandartsen gaan vervangen.